Πίνακας εθνικής σύνταξης

384,00 € 376,32 € 368,64 € 360,96 € 353,28 € 345,60 €
Συντάξεις Γήρατος Ποσοστό με 20 χρόνια με 19 χρόνια με 18 χρόνια με 17 χρόνια με 16 χρόνια με 15 χρόνια
Μειωμένη (1 έτος από πλήρη) 6% 360,96 € 353,74 € 346,52 € 339,30 € 332,08 € 324,86 €
Μειωμένη (2 έτη από πλήρη) 12% 337,92 € 331,16 € 324,40 € 317,64 € 310,89 € 304,13 €
Μειωμένη (3 έτη από πλήρη) 18% 314,88 € 308,58 € 302,28 € 295,99 € 289,69 € 283,39 €
Μειωμένη (4 έτη από πλήρη) 24% 291,84 € 286,00 € 280,17 € 274,33 € 268,49 € 262,66 €
Μειωμένη (5 έτη από πλήρη) 30% 268,80 € 263,42 € 258,05 € 252,67 € 247,30 € 241,92 €

 

 
384,00 € 376,32 € 368,64 € 360,96 € 353,28 € 345,60 €
Αναπηρικές Συντάξεις Ποσοστό με 20 χρόνια με 19 χρόνια με 18 χρόνια με 17 χρόνια με 16 χρόνια με 15 ή λιγότερα χρόνια
80,00% και άνω 100% 384,00 € 376,32 € 368,64 € 360,96 € 353,28 € 345,60 €
67,00% - 79,99 % 75% 288,00 € 282,24 € 276,48 € 270,72 € 264,96 € 259,20 €
50,00% - 66,99 % 50% 192,00 € 188,16 € 184,32 € 180,48 € 176,64 € 172,80 €